Maklumat Pelayanan

MAKLUMAT PELAYANAN

1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.

2.Kami berjanji dan sanggup untuk memberi pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.

3.Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

 

Padang,       Juli 2022

 

 

dr. Lila Yanwar, MARS

NIP 19720330 200212 2 001

Kategori: